Jouw stem telt

Wij vinden het belangrijk om feedback te krijgen van onze leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s) en onze medewerkers. Daarom hebben we op het Beekdal Lyceum een aantal overlegorganen. Hierin kunnen we met elkaar schoolzaken in de breedste zin bespreken.

Denktank

De Denktank bestaat uit een groep betrokken ouder(s)/verzorger(s) die over verschillende onderwerpen binnen de school feedback geven aan de schoolleiding. Dat kan zijn vanuit een specifieke vraag van de schoolleiding. Of vanuit signalen en ervaringen van ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die breder zijn dan een individuele situatie.

De Denktank wisselt over deze onderwerpen van gedachten met de schoolleiding. De schoolleiding kan hiermee op een directe en effectieve manier de dagelijkse praktijk aan het schoolbeleid toetsen. En waar nodig of gewenst aanpassingen doorvoeren. Ook de rector van de school agendeert zaken waarover hij de mening van de Denktank wil horen. De Denktank kan ook ongevraagd advies geven aan de rector.

De Denktank heeft minimaal 4 bijeenkomsten per schooljaar met de rector. Tijdens deze bijeenkomsten is regelmatig een lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. De Denktank fungeert zo ook ter ondersteuning en als voedings- en inspiratiebron voor de oudergeleding binnen de MR. De Denktank organiseert 3 keer per jaar een avondlezing voor de ouder(s)/verzorger(s).

Cultuurraad

Als je graag wilt meedenken over het cultuurbeleid op het Beekdal Lyceum en je vindt het leuk om cultuuractiviteiten te organiseren, dan kun je je vanaf leerjaar 2 aanmelden voor de Cultuurraad. In de Cultuurraad zitten leerlingen uit verschillende leerjaren. Tijdens de vergaderingen, die elke 6 weken plaatsvinden, worden ideeën uitgewisseld. Ook bespreekt de raad dan de organisatie van activiteiten. De schoolproductie, het schoolorkest, de Sinterklaasviering en Valentijnsdag zijn allemaal activiteiten die voortkomen uit de Cultuurraad. 

Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen. De leden van de Leerlingenraad houden zich onder andere bezig met de rechten en plichten van de leerlingen. Deze zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut.

De Leerlingenraad heeft uit alle leerjaren leden. Daarmee vormt de Leerlingengraad een luisterend oor voor alle leerlingen. De Leerlingenraad wordt door een docent begeleid. 

Als een klas of een individuele leerling tegen beleidsmatige problemen aanloopt (problemen rondom de school, praktische zaken), dan kan de Leerlingenraad deze bespreken met de rector. Zo komen we op het Beekdal Lyceum tot oplossingen.